Surowy tylko tam, gdzie to dobre dla klienta

Jesteśmy bardzo RAW, ale nasz regulamin jest surowy
tylko, jeśli chodzi o ochronę klienta. Dzięki temu
możesz tu czuć się zawsze bezpiecznie.
Poznaj nasz regulamin – a potem zapraszamy na zakupy!

Regulamin RAWdzinka.pl

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego przez RAWdzinka Aleksandra Filapek

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy pod adresem www.RAWdzinka.pl (dalej „Sklep internetowy”) prowadzi firma RAWdzinka (dalej „Sprzedawca”), adres siedziby: ul.Drzymały 19, 43-502 Czechowice-Dziedzice, RAWdzinka Aleksandra Filapek, posiadającą NIP 9492244473, REGON 386892284
 2. Niniejszy regulamin określa sposób, zasady i warunki prowadzonej przez Sprzedawcę na odległość, za pośrednictwem Sklepu internetowego, sprzedaży e-booków oraz kursów.
 3. Korzystanie z poszczególnych form sprzedaży e-booków odbywa się na zasadach i według funkcjonalności dostępnych w Sklepie internetowym.
 4. Zamówienia w Sklepie internetowym mogą być składane przez:
  a) pełnoletnią osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, dokonującą zakupu Soków w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
  b) pełnoletnią osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonującą zakupu Soków w zakresie związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; zwanych dalej zbiorczo jako „Klient”.
 5. Regulamin został opracowany na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
 6. Pełna treść Regulaminu znajduje się w siedzibie Sprzedawcy oraz w zakładce „Regulamin” w ramach Sklepu Internetowego.
 7. Kontakt ze Sprzedawcą i sposób porozumiewania się:
  a) mailowo na adres: sklep@rawdzinka.pl
  b) listownie na adres: ul. Drzymały 19 Czechowice-Dziedzice 43-502


Warunki składania zamówień drogą elektroniczną

 1. W celu złożenia zamówienia w Sklepie internetowym należy korzystać z systemu teleinformatycznego spełniającego następujące minimalne wymagania techniczne: komputer PC lub każde inne urządzenie z dostępem do Internetu i zainstalowaną przeglądarką internetową poprawnie obsługującą standard HTML 5. Dodatkowo, przeglądarka powinna mieć zainstalowaną i włączoną obsługę języka JavaScript oraz włączoną obsługę plików cookies.
 2. Do składania zamówień w Sklepie internetowym niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej. Złożenie zamówienia w Sklepie internetowym może nastąpić za pośrednictwem indywidualnego dla każdego Klienta panelu, uruchomionego na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta czynności określonych w ust. 3 poniżej albo za pośrednictwem formularza zamówienia, bez konieczności zakładania Konta klienta.
 3. Konto klienta zakładane jest poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza dostępnego w ramach Sklepu Internetowego albo poprzez zalogowanie się Klienta na swoje konto prowadzone na portalu internetowym Facebook. Wypełnienie Formularza Rejestracyjnego polega, w szczególności, na podaniu przez Klienta adresu poczty elektronicznej (email), oraz ustanowieniu loginu i hasła do Konta klienta i zaakceptowaniu Regulaminu.
 4. Klient ponosi odpowiedzialność za prawdziwość i prawidłowość danych podanych przez niego w Formularzu Rejestracyjnym.
 5. Założenie Konta klienta poprzez przesłanie wypełnionego Formularza Rejestracyjnego albo zalogowanie się na konto Klienta prowadzone na portalu internetowym Facebook jest równoznaczne z wolą zawarcia przez Klienta umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Brak wyrażenia przez Klienta woli zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną uniemożliwia założenie Konta klienta.
 6. Zakładając Konto klienta poprzez wypełnienie Formularza Rejestracyjnego albo zalogowanie się na konto Klienta prowadzone na portalu internetowym Facebook lub wypełniając formularz zamówienia, Klient potwierdza zapoznanie się, akceptację i przyjęcie do stosowania postanowień Regulaminu.

Czynności składające się na procedurę zawarcia umowy

 1. W przypadku Klientów posiadających Konto klienta, proces składania zamówień, zawierania umów sprzedaży i spełniania świadczeń przez strony umowy sprzedaży obejmuje następujące kroki:
  a) z zastrzeżeniem ust. 3 – 5 poniżej, wybór dostępnych w asortymencie Sklepu internetowego
  b) zalogowanie się do Konta klienta
  c) wybór sposobu dostawy przedmiotu zamówienia oraz adresu tej dostawy, jak również podanie danych, na jakie ma być wystawiona ewentualna faktura
  d) wybór sposobu płatności
  e) złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”
  f) dokonanie zapłaty według wybranego sposobu płatności
  g) odbiór przedmiotu zamówienia.
 2. W przypadku Klientów nieposiadających Konta klienta, proces składania zamówień, zawierania umów sprzedaży i spełniania świadczeń przez strony umowy sprzedaży obejmuje następujące kroki:
  a) z zastrzeżeniem ust. 3 – 5 poniżej, wybór wyrobów dostępnych w asortymencie Sklepu internetowego
  b) podanie przez Klienta informacji niezbędnych do realizacji zamówienia, w szczególności imienia, nazwiska, nr telefonu, adresu email
  c) wybór sposobu dostawy przedmiotu zamówienia oraz adresu tej dostawy, jak również podanie danych, na jakie ma być wystawiona ewentualna faktura
  d) wybór sposobu płatności
  e) złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”
  f) dokonanie zapłaty według wybranego sposobu płatności
  g) odbiór przedmiotu zamówienia.
 3. W trakcie procesu składania zamówienia Klient potwierdza zapoznanie się, akceptację i przyjęcie do stosowania postanowień Regulaminu.
 4. Klient ma obowiązek wypełnić wszystkie pola formularza zamówienia z wyjątkiem tych, które oznaczone są jako opcjonalne.
 5. Klient ponosi odpowiedzialność za prawdziwość i prawidłowość danych podanych przez niego w trakcie procesu składania zamówienia.
 6. Zamówienia przyjmowane są przez całą dobę, przez wszystkie dni w roku.
 7. Po złożeniu zamówienia wybranych Wyrobów, Klient otrzymuje email z potwierdzeniem wpłynięcia zamówienia do Sklepu internetowego, w tym z potwierdzeniem wszystkich istotnych elementów zamówienia. Potwierdzenie wpłynięcia zamówienia wysłane będzie na adres email podany przez Klienta w czasie zakładania Konta klienta lub w formularzu zamówienia i zawierać będzie w szczególności potwierdzenie dostępności zamówionych Wyrobów, dane Klienta, numer zamówienia, liczbę i rodzaj nabywanych soków, na podany przez Klienta adres email, potwierdzenie wpłynięcia zamówienia do Sklepu internetowego, stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej.
 8. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą w chwili otrzymania przez Klienta emaila z potwierdzeniem wpłynięcia zamówienia do Sklepu internetowego.
 9. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przekazania zamówienia do wysyłki, z zastrzeżeniem zasad wskazanych w Regulaminie lub informacji zamieszczonych na stronie Sklepu internetowego. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt z biurem obsługi klienta Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej (email) na adres sklep@rawdzinka.pl. Zmiana lub anulowanie zamówienia następuje z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości zwrotnej od Sprzedawcy potwierdzającej dokonanie zmiany lub anulowanie zamówienia.
 10. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy sprzedaży następuje przez wystawienie i przekazanie Klientowi w formie elektronicznej na adres email podany przez Klienta w czasie zakładania Konta klienta lub w formularzu zamówienia, paragonu lub faktury VAT, w zależności od wyboru Klienta, dokonanego przy składaniu zamówienia, i podania przez niego danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT. Klient wyraża zgodę na otrzymanie paragonu lub faktury VAT w formie elektronicznej, bez konieczności podpisu odbiorcy. Wraz z paragonem lub fakturą VAT Sprzedawca przekazuje Konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie 5 informacji, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w zakresie, w jakim nie wymienia ich paragon lub faktura VAT.
 11. Wszelkie informacje o Wyrobach, umieszczone w ramach Sklepu Internetowego, w szczególności opisy, skład oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego. Informacje te nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 12. Zdjęcia Wyrobów umieszczone w ramach Sklepu Internetowego są jedynie przykładowe i służą ich prezentacji.
 13. Przed użyciem Wyrobu należy zapoznać się z informacją dołączoną do Wyrobu, w tym ze składem Soku.
 14. Informacje dotyczące składu poszczególnych Soków, dacie wyprodukowania Soku oraz jego przydatności do spożycia, dostępne są na etykiecie każdego Soku oraz w Sklepie internetowym w opisie poszczególnych Soków. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu spożycia przez Klienta Soku, w skład którego wchodzą produkty, na które Klient posiada alergię pokarmową, lub spożycie których powoduje u Klienta choroby lub inne dolegliwości zdrowotne. Przyjęcie i realizacja zamówienia nie stanowi przyjęcia odpowiedzialności przez Sprzedawcę z tytułu ewentualnego, niekorzystnego samopoczucia Klienta lub negatywnej reakcji jego organizmu będących wynikiem spożycia przez niego składników zawartych w danym Soku. Odpowiedzialność taka może powstać w wypadku, w którym skład Soku podany na etykiecie różnić się będzie od rzeczywistego składu Soku, a spożycie składników Soku nie wyszczególnionych na etykiecie spowoduje niekorzystne samopoczucie Klienta lub negatywną reakcję jego organizmu.

Ceny

 1. Informacja o cenie Wyrobu podawana na stronie Sklepu Internetowego ma charakter wiążący dla stron umowy sprzedaży od chwili złożenia zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.
 2. Wszystkie ceny Wyrobów umieszczone na stronie Sklepu Internetowego podawane są w złotych polskich, zawierają podatek VAT, jak również nie uwzględniają kosztów dostawy. Koszty dostawy doliczane są do ceny wybranych Wyrobów, zamawianych przez Klienta i ponosi je Klient.
 3. Łączna cena zamówienia uwzględniać będzie koszty dostawy, zgodnie ze stawkami wskazanymi w Sklepie internetowym. Łączna cena zamówienia wskazana jest w podsumowaniu zamówienia i akceptowana przez Klienta poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.
 4. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Wyrobów i ich cen znajdujących się w Sklepie internetowym, wprowadzania nowych Wyrobów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Powyższe uprawnienia nie naruszają praw Klientów, którzy zawarli umowy sprzedaży Wyrobów oferowanych przez Sklep przed datą wejścia w życie ww. zmian lub praw Klientów uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.
 6. Ceny Wyrobów podane w Sklepie Internetowym mogą różnić się dla poszczególnych Klientów ze względu na rabaty i premie przyznawane przez Sprzedawcę na podstawie odrębnych umów i regulaminów.

Formy płatności. Rozpoczęcie realizacji zamówienia

 1. Klient zobowiązany jest dokonać zapłaty za zamówione Wyroby. Płatność powinna zostać dokonana za pośrednictwem przelewu elektronicznego albo kartą płatniczą przy zastosowaniu systemów płatności online akceptowanych przez Sprzedawcę i wskazanych w ramach Sklepu internetowego. Płatność za zamówienie powinna zostać dokonana w formie przedpłaty w wysokości 100% wartości złożonego zamówienia oraz kosztów dostawy na rachunek operatora płatności. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.
 2. Szczegółowe warunki dokonywania płatności określone są przez operatora systemów płatności online.
 3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A
 4. Dostępne formy płatności:Karty płatnicze:
  * Visa
  * Visa Electron
  * Mastercard
  * MasterCard Electronic
  * Maestro

Warunki dostawy

 1. Dostawa zamówionych Wyrobów następować będzie za pośrednictwem wybranej przez Sprzedawcę firmy kurierskiej.
 2. Jeżeli Wyrób jest dostępny, a realizacja zamówienia jest możliwa, zamówienie jest realizowane zgodnie z warunkami dostawy określonymi szczegółowo poniżej.
 3. Przekazanie przesyłki zawierającej zamówione Wyroby ze Sklepu internetowego do przewoźnika realizującego dostawę następować będzie nie wcześniej niż następnego dnia roboczego po zaksięgowaniu ceny nabycia Wyrobów na koncie bankowym Sprzedawcy.
 4. Dostawa Wyrobów objętych zamówieniem następować będzie w dniach i godzinach podanych na stronie Sklepu internetowego.
 5. Klient otrzymuje na wskazany przez niego adres email powiadomienie o przekazaniu zamówienia do wysyłki (przekazaniu przesyłki do przewoźnika realizującego dostawę) oraz informację o danych identyfikujących przesyłkę.
 6. Zamówienie zostanie przyjęte do realizacji pod warunkiem, że przedmiot zamówienia jest dostępny w magazynie Sprzedawcy.
 7. W przypadku niedostępności wszystkich Wyrobów objętych zamówieniem w magazynie Sprzedawcy, Sklep internetowy zawiadomi Klienta o braku możliwości realizacji zamówienia najpóźniej do 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia wpłynięcia zamówienia do Sklepu internetowego. Powiadomienie zostanie wysłane na adres email wskazany przez Klienta w trakcie procesu składania zamówienia. W takim przypadku, umowa sprzedaży ulega rozwiązaniu odnośnie całego przedmiotu zamówienia. Sprzedawca zostaje wówczas zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia w całym zakresie i jest zobowiązany zwrócić poniesione dotychczas przez Klienta koszty złożenia zamówienia, na zasadach określonych w § 9 Regulaminu.
 8. W przypadku niedostępności jedynie części Wyrobów objętych zamówieniem w magazynie Sprzedawcy, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Decyzję co do dalszego sposobu realizacji zamówienia Klient przekazuje Sprzedawcy wysyłając w tym celu odpowiednią dyspozycję pocztą elektroniczną na adres: sklep@rawdzinka.pl. Klient może wówczas wybrać:
  a) częściową realizację, co powoduje zrealizowanie zamówienia w zakresie dotyczącym wyłącznie dostępnych Wyrobów. Umowa sprzedaży zostaje wówczas rozwiązana odnośnie niemożliwej do realizacji części zamówienia. Sprzedawca zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia w zakresie niedostępnych Wyrobów i jest zobowiązany zwrócić koszty, poniesione przez Klienta, w zakresie niemożliwej do realizacji części zamówienia, na zasadach określonych w regulaminie;
  b) anulowanie całości zamówienia, co powoduje rozwiązanie umowy sprzedaży odnośnie całego przedmiotu zamówienia. Sprzedawca zostaje wówczas zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia w całym zakresie i jest zobowiązany zwrócić poniesione dotychczas przez Klienta wszystkie koszty złożenia zamówienia, na zasadach określonych w § 9 Regulaminu.
 9. Klient ponosi odpowiedzialność za prawdziwość i prawidłowość danych oraz adresu dostawy. Zamówione Wyroby zostaną wysłane wyłącznie na wskazany przez Klienta adres dostawy.
 10. Klient, odbierając przesyłkę z przedmiotem zamówienia, zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki, jej całość, kompletność, nienaruszalność i zgodność z zamówieniem.
 11. W przypadku stwierdzenia zniszczenia, naruszenia lub ubytku przesyłki należy, w obecności kuriera lub pracownika Sprzedawcy, sporządzić protokół szkody, określający w szczególności rodzaj i zakres szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, podpisywany przez Klienta i kuriera albo pracownika Sprzedawcy. Protokół szkody przesłany do Sprzedawcy wraz z reklamacją będzie podstawą rozpatrzenia reklamacji.
 12. Z chwilą odbioru Wyrobu na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z zamówionym Wyrobem oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia.
 13. Przed użyciem Wyrobu należy zapoznać się z informacją dołączoną do Wyrobu, w szczególności umieszczoną na etykiecie Soku.

Reklamacje

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi Wyrobów bez wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Wyrób ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Konsumentowi przysługuje rękojmia w postaci usunięcia wady, wymiany Wyrobu na wolny od wad, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, o ile wada jest istotna.
 2. Powyższe uprawnienia z tytułu rękojmi przysługują tylko Klientom będącym Konsumentami. W stosunkach między Sprzedawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem rękojmia za wady jest wyłączona.
 3. Konsument przyjmuje do wiadomości, iż w przypadku wyrobów żywnościowych, żądania wynikające z rękojmi należy złożyć przed upływem daty minimalnej trwałości Soku lub terminu jego przydatności do spożycia, zgodnie z ustawą tj. z dnia 8 kwietnia 2015 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2015 r. poz. 594).
 4. Reklamacje dotyczące Wyrobów mogą być zgłaszane: ul. Zrębska 39, 42-256 Biskupice
  b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@rawdzinka.pl.
 5. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko Konsumenta, numer zamówienia oraz dokładny opis i wskazanie okoliczności stanowiących podstawę reklamacji. Do reklamacji należy dołączyć dowód zakupu Wyrobu oraz zdjęcie reklamowanego Wyrobu lub Soku. Reklamowany Sok powinien zostać w całości wylany przez Konsumenta.
 6. Sprzedawca, po otrzymaniu reklamacji, ustosunkuje się do niej i poinformuje Konsumenta o dalszym postępowaniu najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia doręczenia reklamacji. Odpowiedź na reklamację jest udzielana pisemnie za pośrednictwem poczty lub za pośrednictwem zwrotnej wiadomości email.
 7. W przypadku uznania reklamacji, reklamowany Wyrób lub Sok zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów Wyrobu), Sprzedawca zwróci Konsumentowi równowartość ceny reklamowanego Wyrobu lub Soku, zgodnie z procedurą opisaną w regulaminie.
 8. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Konsumentowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym właściwym miejscowo według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
 9. Dostarczenie Wyrobu niezamówionego przez Klienta następuje na ryzyko Sprzedawcy i nie nakłada na Klienta żadnych zobowiązań.
 10. Sprzedawca informuje Konsumenta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Wyrobów lub Soków, m.in. poprzez złożenie przez Konsumenta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php? plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. Konsument, chcący skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, ma dodatkowo możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Odstąpienie od umowy

 1. Sprzedawca informuje Konsumenta, iż prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 pkt 4) 10 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827), w tym w przypadkach zawarcia umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
 2. Konsument dokonując zamówienia Wyrobów przyjmuje do wiadomości, iż stanowią one rzeczy ulegające szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności do użycia, w związku z czym nie przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą.

Zasady dokonywania zwrotu należności Klientom

 1. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sprzedawcę do zwrotu należności uiszczonych przez Klienta, zwrot ten następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni roboczych od dnia zaistnienia w/w okoliczności.
 2. Zwrot należności następuje na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność.
 3. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa, Klient zostanie powiadomiony o tym fakcie drogą mailową. W takim wypadku, zwrot należności zostanie przekazany na rachunek bankowy Klienta wyłącznie na podstawie jego dyspozycji wyrażonej w następujący sposób:
  a) listownie do biura obsługi klienta Sprzedawcy na adres: ul.Zrębska 39, 42-256 Biskupice
  b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@rawdzinka.pl

Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca jest jednocześnie usługodawcą usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy tj. z dnia 27 czerwca 2016 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030). Niniejszy Regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ww. ustawy. Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
 2. Rozpoczęcie przez Klienta korzystania z usług objętych Regulaminem lub wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Sprzedawca za pośrednictwem strony Sklepu internetowego udostępnia Klientom usługę polegająca na dostępie do aplikacji, która umożliwia Klientom założenie Konta klienta lub złożenie zamówienia drogą elektroniczną.
 4. Dla współpracy z systemem informatycznym, którym posługuje się Sprzedawca, Klient musi dysponować sprzętem i systemem spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne: komputer PC lub każde inne urządzenie z dostępem do Internetu i zainstalowaną przeglądarką internetową poprawnie obsługującą standard HTML 5. Dodatkowo przeglądarka powinna mieć zainstalowaną i włączoną obsługę języka JavaScript oraz włączoną obsługę plików cookies.
 5. Sprzedawca zastrzega, że korzystanie z usług określonych w Regulaminie może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Klientom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania. Sprzedawca zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, który umożliwia korzystanie z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonej usługi, a także jednoznaczną identyfikację stron usługi świadczonej drogą elektroniczną. W razie planowanych przerw, modernizacji lub też w innych podobnych wypadkach, Sprzedawca ma prawo powiadomić o nich Klientów poprzez udostępniony mu adres email lub na stronie Sklepu internetowego.
 6. Klienta obowiązuje zakaz: dostarczania treści o charakterze bezprawnym, działania w sposób naruszający prawo czy w celu obejścia prawa, a także w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami; korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie lub uciążliwy dla Sprzedawcy oraz innych Klientów.
 7. Zgoda Klienta na korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną objętych Regulaminem może być w każdej chwili cofnięta.
 8. Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu, przy czym termin na zgłoszenie reklamacji liczy się od momentu wystąpienia zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji.

Dane osobowe

 1. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych, z którym Klient może skontaktować się w sprawie przetwarzania jego danych osobowych za pomocą emaila: sklep@rawdzinka.pl lub drogą pocztową na adres: ul. Zrębska 39, 42-256 Biskupice
 2. Sprzedawca dokłada należytej staranności w celu zapewnienia należytej ochrony danych osobowych, w szczególności stosuje środki organizacyjne i prawne wymagane 12 przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dalej „RODO”).
 3. Klient podaje Sprzedawcy następujące dane osobowe:
  a) jeżeli Klient wybiera opcję złożenia zamówienia z założeniem Konta klienta: (i) dane identyfikujące Klienta, w tym imię i nazwisko, (ii) adres, na który mają być dostarczane zamówienia lub wystawiane rachunki, (iii) adres e-mail, (iv) numer telefonu, (v) numer faksu, (vi) numer NIP, (vii) dane logowania do konta, w tym nazwa użytkownika i hasło;
  b) jeżeli Klient wybiera opcję złożenia zamówienia bez zakładania Konta klienta: (i) dane identyfikujące Klienta, w tym imię i nazwisko, (ii) adres, na który mają być dostarczane zamówienia lub wystawiane rachunki, (iii) adres e-mail, (iv) numer telefonu, (v) numer faksu, (vi) numer NIP.
 4. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, jest jednak warunkiem zawarcia umowy sprzedaży i jest niezbędne do realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, świadczenia usług drogą elektroniczną oraz wysyłania zamówionego newsletter-a. W przypadku nie podania ww. danych osobowych przez Klienta, Sprzedawca nie jest zobowiązany do realizacji zamówienia, ani świadczenia pozostałych ww. usług.
 5. Dane osobowe podane przez Klienta będą przetwarzane przez Sprzedawcę w następujących celach: a) w celu realizacji zamówienia, w tym wysyłki zamówienia na adres podany przez Klienta (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); b) w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, polegających na udostępnieniu Klientom aplikacji, umożliwiającej im założenie Konta klienta lub złożenie zamówienia drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); c) w celach analitycznych, np. w celu dostosowania Sklepu internetowego do potrzeb Klientów na podstawie zgłaszanych uwag i zainteresowania Klientów, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); d) w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); e) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniem, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); f) w celu realizacji obowiązków prawnych związanych z przechowywaniem danych podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO); 13 g) w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na otrzymywanie od Sprzedawcy drogą elektroniczną informacji handlowych o promocjach i ofertach specjalnych Sprzedawcy (newsletter).
 6. Dane osobowe Klienta mogą być przekazywane podwykonawcom, czyli podmiotom, z których Sprzedawca korzysta przy przetwarzaniu danych osobowych, w tym firmie kurierskiej realizującej na zlecenie Sprzedawcy przesyłkę zamówienia, firmie informatycznej zapewniającej utrzymanie systemów IT Sprzedawcy, podmiotom świadczącym usługi marketingu produktów i usług Sprzedawcy, z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych osobowych.
 7. Dane osobowe będę przetwarzane przez Sprzedawcę przez następujący okres: a) przez czas niezbędny do realizacji zamówienia oraz dokonania rozliczeń i rozpatrzenia ewentualnej reklamacji po jego realizacji; b) w przypadku danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych związanych z przechowywaniem danych podatkowych (np. podanych w fakturze), dane będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać te dane; c) w przypadku zaległości w zapłacie ceny zamówienia – przez czas trwania postępowań związanych z dochodzeniem należności; d) podstawowe dane kontaktowe są przechowywane przez Sprzedawcę dla potrzeb marketingu bezpośredniego do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; e) w przypadku założenia Konta klienta – do czasu likwidacji konta przez Klienta.
 8. Klientowi przysługują następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych przez Sprzedawcę: (i) prawo dostępu do treści swoich danych (ii) sprostowania danych, gdy są one nieprawidłowe, (iii) żądania usunięcia danych, (iv) żądania ograniczenia przetwarzania danych, (v) prawo do przenoszenia danych, (vi) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (v) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych wobec przetwarzania przez Sprzedawcę danych osobowych niezgodnie z obowiązującym prawem.
 9. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. Profilowanie danych osobowych Klienta rozumiane jest jako zautomatyzowane przetwarzanie jego danych osobowych, polegające na monitorowaniu aktywności Klienta podczas przeglądania treści oraz składania 14 zamówień w Sklepie internetowym. Na podstawie monitorowania ww. aktywności Klienta dokonywane są analizy, których skutkiem jest m.in.: a) optymalizacja wyglądu i treści zamieszczonych w Sklepie internetowym pod kątem preferencji Klienta; b) rekomendowanie Wyrobów, ofert i emisja reklam zgodnych z profilem aktywności Klienta; Sprzedawca nie wykorzystuje danych dot. profilu aktywności Klienta do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wobec Klienta, które mogłyby wpłynąć na jego prawa.
 10. Z uwagi na korzystanie przez Sprzedawcę z rozwiązań teleinformatycznych, dane osobowe Klienta mogą być przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Sprzedawca przekazuje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem adekwatnego poziomu ochrony danych osobowych.

Pliki „cookies”

 1. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług, Sprzedawca korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. „cookies”).
 2. Sprzedawca korzysta z następujących rodzajów plików cookies: cookies sesji, które działają tylko podczas przeglądania stron Sklepu internetowego umożliwiając tym samym prawidłowe ich funkcjonowanie oraz cookies trwałych, które pozostają na komputerze po odwiedzeniu strony Sklepu internetowego.
 3. Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Istnieje możliwość korzystania ze Sklepu internetowego bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi Sklepu nie będą działać poprawnie.
 4. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików „cookies” na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta.
 5. Pliki „cookies” wykorzystywane są w szczególności w celu: a) utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła; 15 b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; c) określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google; d) dostosowania oferty Wyrobów Sprzedawcy oraz optymalizacji korzystania ze Sklepu internetowego.

Zmiana Regulaminu

 1. Regulamin może ulec zmianie z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych. O zmianie Regulaminu i dacie, od której będzie obowiązywał zmieniony Regulamin, Sprzedawca informuje, na co najmniej 14 dni przed datą wejścia w życie zmiany, przez umieszczenie na stronie Sklepu internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu oraz treści zmienionego Regulaminu.
 2. Klienci, którzy posiadają Konto klienta, są informowani o zmianie Regulaminu poprzez przesłanie na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej, informacji o zmianie Regulaminu oraz przesłanie zestawienia zmian Regulaminu.
 3. Klientom, którzy posiadają Konto klienta, przysługuje prawo do wypowiedzenia Regulaminu. Klient może dokonać wypowiedzenia Regulaminu w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości email o zmianie postanowień Regulaminu.
 4. Wypowiedzenie Regulaminu przez Klienta, który posiada Konto klienta, równoznaczne jest z rezygnacją z posiadania Konta klienta. Wypowiedzenie Regulaminu wiąże się dla Sprzedawcy z obowiązkiem usunięcia danych Klienta z bazy danych.
 5. Niezłożenie przez Klienta, który posiada Konto klienta, oświadczenia o wypowiedzeniu Regulaminu w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości email o zmianie postanowień Regulaminu oznacza akceptację zmienionego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż pierwsze logowanie się Klienta w celu złożenia zamówienia odbywa się po potwierdzeniu przez Klienta zapoznania się z treścią Regulaminu.
 6. Wszystkie zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmienionego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do Konta klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.
 3. W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Do umów zawieranych pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem na odległość stosuje się postanowienia ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 05.06.2020 roku.